Ratllar

25/05/2013

Si fem una o més ratlles damunt d’unes paraules que hem escrit per tal d’esborrar-les, diem que les ratllem, i no pas que les tatxem (aquí, al GDLC, podeu veure el significat que en realitat té tatxar). No cal dir que també fem servir ratllar amb el significat de ‘fer ratlles o incisions’ en una superfície.

  • Va escriure abans amb ve baixa i, quan es va adonar de l’error, va ratllar la paraula i la va tornar a escriure correctament.
  • El diamant ratlla el vidre.

*Aconteixement

16/05/2013

L’altre dia vaig parlar de *event; avui vull parlar de *aconteixement. *Aconteixement, forma incorrecta i calc de la castellana acontecimiento, es fa servir en un sentit semblant a *event, tot i que podem dir que l’àmbit semàntic que comprèn és més ampli.

Quines opcions catalanes tenim? Tenim, per exemple, esdeveniment, succés, fet. També tenim, segons el context, acte o celebració.

n. b. Així mateix, la forma *acontèixer també és incorrecta. En canvi, tenim esdevenir (o succeir o passar o ocórrer).


*Event

12/05/2013

Avui m’agradaria parlar del substantiu *event, una forma que he constatat que és força corrent però que en català no és correcta. Aquesta forma s’utilitza sobretot per fer referència a un ‘esdeveniment social que organitza una entitat o una persona’.

Quines alternatives tenim? Hi va molt bé esdeveniment. També podem fer servir, segons el context, formes amb un significat una mica més precís, com ara acte celebració.

  • Per commemorar els vint-i-cinc anys de la seva mort van organitzar un acte senzill, al qual van assistir una cinquantena de persones.
  • El blog informa dels esdeveniments nocturns per a joves que se celebren a la ciutat.