D’aquí a, dins de

25/09/2013

Un dels usos que té la locució d’aquí a és introduir un espai de temps després del qual es produirà el fet que es descriu.

 • D’aquí a un any se n’anirà viure a Budapest. (Quan hagi passat un any anirà a viure a Budapest.)
 • Hem quedat d’aquí a tres hores. (Hem quedat al cap de tres hores a comptar des d’ara.)
 • He de marxar d’aquí a deu minuts. (Quan hagin passat deu minuts hauré de marxar.)

De vegades es fa servir, erròniament, la locució dins de (o dintre de) per expressar aquesta mateixa idea. Dins de (i dintre de) sí que pot, però, tenir un altre valor temporal, el d’introduir un espai de temps durant el qual es produeix l’acció descrita.

 • Els participants poden presentar la sol·licitud dins d’un mes. (Els participants poden presentar la sol·licitud durant el període d’un mes.)

Altres vegades es fa servir, també, la preposició en, incorrectament, amb aquest mateix valor.

 • He de marxar en deu minuts. (Aquesta frase expressa el següent valor: ‘He de marxar abans que passin deu minuts, durant l’espai de temps de deu minuts’. I no expressa pas: ‘He de marxar quan hagin passat deu minuts’).

*Retràs

19/09/2013

En català no és correcte ni *retràs ni *retrassar. En canvi, podem fer servir, per exemple, per al nom, retard o demora i, per al verb, retardardemorar o endarrerir.

 • L’avió arriba amb retard.
 • Ha demorat durant mesos la resposta a la petició.
 • S’han endarrerit pel camí collint pedretes.

Mateix i propi

17/09/2013

Un dels usos que té l’adjectiu mateix és fer una mena d’èmfasi en el substantiu que qualifica. És a dir, si diem, Ha vingut el mateix rei a dinar, volem remarcar l’extraordinarietat del fet que sigui justament el rei qui hagi vingut a dinar.

 • Ha vingut el mateix rei a dinar.
 • Ha detallat les característiques del crim l’assassí mateix. (No és freqüent, o ens resulta sorprenent, que sigui l’assassí qui precisament detalli les característiques del crim.)
 • El mateix Genís ha acabat fart de la feina. (Podem imaginar una situació en què el Genís està molt content amb la feina, però les coses van tan malament que fins i tot ell n’ha acabat fart.)

De vegades es fa servir, erròniamentpropi amb aquest significat. Atenció!, no podem intercanviar propi per mateix a les frases anteriors.

Mirem-nos ara, però, les frases següents.

 • Protegeix la pròpia vida i la dels altres a capa i espasa.
 • Ho he llegit amb els meus propis ulls.

Aquestes frases sí que són correctes perquè propi indica ‘possessió’.


Desvetllar

10/09/2013

Avui voldria parlar del verb desvetllar, que de vegades causa força confusions. Desvetllar pot tenir dos significats, que indico a continuació:

Perdre o fer perdre la son

 • Com que hi ha hagut una tempesta molt forta s’ha desvetllat a la matinada.
 • El cafè la desvetlla cada matí.

Fer néixer, suscitar, un sentiment

 • És una persona que desvetlla passions.
 • Són paraules que desvetllen interès.

Ara bé, tot sovint s’usa desvetllar, erròniament, amb el significat de ‘descobrir, revelar, una cosa amagada’. Per tant, no hem de dir que *per fi s’ha desvetllat la veritat, sinó que per fi s’ha revelat (o descobert) la veritat.

 • Va explicar-se i es va desvetllar el misteri —> Va explicar-se i es va revelar el misteri.

n. b. El diccionari de l’Enciclopèdia recull el verb desvelar amb aquest últim significat. Segons això, podríem fer servir aquest verb en frases com ara Ha desvelat el secret. Cal dir, però, que no és normatiu. Si voleu saber més informació sobre els verbs desvetllar i desvelar, us recomano aquesta excel·lent entrada, molt aclaridora, de l’interessantíssim blog El català difícil.


Apretar

03/09/2013

Un lector del blog m’ha proposat que parli del verb apretar. La forma apretar cobreix bastants significats, per la qual cosa és interessant aturar-s’hi una mica. Apretar és un verb castellà, d’ús ampli i força arrelat de fa temps en la nostra llengua però no admès en català. A continuació comento els diferents significats de apretar i proposo equivalents catalans per a cada cas.

Estrènyer fort, oprimir.

M’apreten els pantalons. —> Els pantalons m’estrenyen. Els pantalons em tiben. Els pantalons em van massa estrets (o cenyits).

S’han d’apretar el cinturó. —> S’han d’estrènyer el cinturó. S’han de cenyir el cinturó.

Estar encabides moltes persones en un lloc no prou gran.

En aquest local estem molt apretades. —> Aquest local està molt atapeït de gent. Estem molt apinyades. Estem molt estretes.

Pressionar molt a algú o exigir-li un alt rendiment (laboral, per exemple).

L’apreten molt a la feina. —> El pressionen molt. El collen molt. Li estan molt a sobre.

Pressionar lleugerament (un botó).

Apreteu el botó per cridar l’ascensor. —> Premeu el botó. Pitgeu el botó. Toqueu el botó.

Apreteu aquí per anar a la pàgina web. —> Cliqueu aquí per anar a la pàgina web.

A la locució apretar a córrer

Vaig apretar a córrer. —> Vaig arrencar a córrer. Em vaig posar a córrer.

A la locució apretar el pas.

Apreta el pas, que fem tard. —> Apressa’t, que fem tard. Afanya’t. Espavila. Corre.

n. b. No he recollit tots els usos de apretar; només els que m’han semblat més freqüents. Comenteu, afegiu o pregunteu el que calgui als comentaris. Pel que fa als equivalents, són només algunes propostes; n’hi poden haver molts més (i poden variar en funció del context).