Plans i plànols

30/04/2014

Avui m’agradaria parlar dels plans i dels plànols, una parella de substantius bastant pròxims gràficament que de vegades s’utilitzen amb vacil·lacions.

Comencem amb els plànols. Un plànol és el dibuix de l’estructura, les parts, la composició, d’una cosa: d’un edifici, d’una ciutat, d’un aparell, etc. Així, podem parlar, per exemple, del plànol (o mapa) de la xarxa d’autobusos, del plànol d’una habitació o del plànol d’una màquina.

Un pla (i no pas un *plano) pot ser moltes coses, de les quals destaco algunes:

1. Un plànol. Pla topogràfic, pla d’obra.

2. Un projecte. Pla educatiu, pla d’estalvi, pla de batalla, pla urbanístic, pla d’emergència. Fins i tot es parla del pla d’una novel·la.

3. Una superfície plana. El pla de l’Estany, el pla d’Urgell.

4. En geometria, una superfície que conté una recta.

5. La posició que ocupa un objecte en un espai. A primer pla, veiem el riu Sena; a segon pla, el pont; al fons, Notre Dame.

6. En cinema, el conjunt d’imatges enregistrades amb una càmera des que comença a rodar fins que s’atura (des que s’engega fins que s’apaga).

7. La manera com es mostren els objectes, en relació amb la seva proximitat a la càmera, a través d’una imatge. Pla general, pla americà, pla de detall.


Gasa

23/04/2014

Avui faré un apunt curtet per parlar de gasa, aquella tela tan fina, gairebé transparent, de què estan fets alguns vestits, mitges, bruses, etc. Gasa (i no *gassa) s’escriu amb una sola essa i, com que tenim una sola essa entre vocals, aquesta essa és sonora i s’ha de pronunciar [z].


Mixt, mixta, mixtos, mixtes

16/04/2014

Fa un temps parlava de com es fa el femení i el plural de annex, complex i fix. Avui vull parlar de mixt, que, igual que aquests substantius i adjectius, sovint s’utilitza erròniament en les formes masculina singular i masculina plural. El masculí plural de mixt és mixtos (o mixts), el femení singular és mixta i el femení plural és mixtes.

Així doncs, no hem dir *bosc mixte, sinó bosc mixt, ni *espais mixtes, sinó espais mixtos.

  • Diu que és un batut mixt perquè conté, alhora, pastanaga i taronja.
  • Juga en un dels pocs equips de futbol mixtos que hi ha a la ciutat.


Subministrament

09/04/2014

Subministrament és el substantiu de subministrar. Subministrar vol dir, bàsicament, ‘donar, proporcionar’. Habitualment i per exemple, se subministra energia, un servei, un medicament, una cura, informació o aliments.

Cal recordar que no són correctes les formes *subministre o *suministre.

  • Li han subministrat calmants al malalt perquè no senti el dolor.
  • El subministrament d’aigua ha estat interromput.

Enfocament

02/04/2014

Enfocament és el substantiu de enfocar. Enfoquem un element si hi projectem llum amb una llanterna o si el fem tornar més nítid a través d’una càmera. També podem enfocar la vista sobre un punt determinat. En sentit figurat, enfocar vol dir ‘tractar un tema des d’una perspectiva determinada’.

Cal dir que la forma *enfoc, malgrat que tot sovint s’utilitza, no és correcta.

  • Ha posat l’enfocament automàtic per poder disparar les fotografies més de pressa.
  • L’estudi de la disciplina pot tenir un enfocament històric o empíric.