El contrari o al contrari

28/03/2018

Al contrari és una locució adverbial que introdueix l’alternativa totalment oposada respecte d’una afirmació que s’ha negat prèviament (DDLC). Vol dir ‘al revés’.

  • La proposta no va despertar cap acord; al contrari, tothom s’hi va oposar en rodó.
  • Tot i la seva edat no té cap mal; ben al contrari, està sa com un gra d’all.

La locució de vegades apareix precedida per un adverbi de reforç: ben al contrari o tot al contrari. Cal recordar, però, que no fem servir la locució *pel contrari.

El contrari, en canvi, vol dir ‘la cosa contrària’ i no és cap locució, sinó simplement un substantiu acompanyat del seu article.

  • El contrari de fosc és clar.
  • Va fer el contrari del que havia dit que faria en el discurs del dia anterior.

 

 


Ample o ampli

07/03/2018

Cal diferenciar l’adjectiu ample de l’adjectiu ampli, perquè tenen un significat lleugerament diferent

Ample (ampla, amples) és ‘extens en amplada’, és a dir, extens en sentit horitzontal, de costat a costat. També, amb referència a la roba, vol dir ‘folgat’, que no estreny.

  • El jersei li ve ample.
  • La carretera és tan ampla que hi caben quatre carrils.

Ampli (àmplia, amplis, àmplies) vol dir ‘de gran extensió o capacitat’. També, per extensió, té el significat de ‘poc restrictiu’.

  • El pis disposa d’una cuina àmplia: hi ha espai per moure-s’hi amb comoditat.
  • Han fet un estudi molt ampli sobre la representació de la dona a la publicitat.
  • Es tracta d’una interpretació àmplia de la llei.