*Aconteixement

16/05/2013

L’altre dia vaig parlar de *event; avui vull parlar de *aconteixement. *Aconteixement, forma incorrecta i calc de la castellana acontecimiento, es fa servir en un sentit semblant a *event, tot i que podem dir que l’àmbit semàntic que comprèn és més ampli.

Quines opcions catalanes tenim? Tenim, per exemple, esdeveniment, succés, fet. També tenim, segons el context, acte o celebració.

n. b. Així mateix, la forma *acontèixer també és incorrecta. En canvi, tenim esdevenir (o succeir o passar o ocórrer).