D’aquí a, dins de

25/09/2013

Un dels usos que té la locució d’aquí a és introduir un espai de temps després del qual es produirà el fet que es descriu.

  • D’aquí a un any se n’anirà viure a Budapest. (Quan hagi passat un any anirà a viure a Budapest.)
  • Hem quedat d’aquí a tres hores. (Hem quedat al cap de tres hores a comptar des d’ara.)
  • He de marxar d’aquí a deu minuts. (Quan hagin passat deu minuts hauré de marxar.)

De vegades es fa servir, erròniament, la locució dins de (o dintre de) per expressar aquesta mateixa idea. Dins de (i dintre de) sí que pot, però, tenir un altre valor temporal, el d’introduir un espai de temps durant el qual es produeix l’acció descrita.

  • Els participants poden presentar la sol·licitud dins d’un mes. (Els participants poden presentar la sol·licitud durant el període d’un mes.)

Altres vegades es fa servir, també, la preposició en, incorrectament, amb aquest mateix valor.

  • He de marxar en deu minuts. (Aquesta frase expressa el següent valor: ‘He de marxar abans que passin deu minuts, durant l’espai de temps de deu minuts’. I no expressa pas: ‘He de marxar quan hagin passat deu minuts’).