Glacera

04/02/2016

Una glacera és una massa de glaç (de gel) que s’acumula al vessant d’una muntanya, en una zona de neus perpètues, i que es va movent lentament pendent avall (DDLC).

L’adjectiu és glacial. Podem parlar de zones glacials (zones que tenen molt gel), de valls glacials (valls que s’han format a causa d’una glacera), d’èpoques glacials (èpoques en què hi ha hagut una glaciació), etc. També podem dir que fa un fred glacial (si fa molt fred).

En castellà tant el nom com l’adjectiu és glaciar.


Dislèctic, anorèctic i altres adjectius acabats en -èctic

27/01/2016

Hi ha una sèrie de substantius acabats en –èxia o –exia (com ara dislèxia, anorèxia o apoplexia), que fan referència a patologies o trastorns, l’adjectiu derivat dels quals acaba en –èctic (èctica, èctics, èctiques) i no en –èxic. Els adjectius corresponents són dislèctic, anorèctic i apoplèctic. De la mateixa manera, de sintaxi fem sintàctic.

 • Els dislèctics, persones amb dislèxia, poden entrenar la competència lectora amb aquests exercicis diaris.
 • Els anorèctics i les anorèctiques són persones que pateixen anorèxia nerviosa, un trastorn de la conducta alimentària que fa que rebutgin la ingesta d’aliments o la redueixin dràsticament.

n. b. Cal dir que també hi ha els substantius apirèxia i pirèxia, els adjectius dels quals són apirètic i pirètic (noteu que el seu acabament no és en –èctic, sinó en –ètic).


Addicional

20/01/2016

Avui vull parlar d’una qüestió ortogràfica (i de pronunciació) que he vist que sovint causa vacil·lacions. Addicional s’escriu amb dues D (i el nom de què deriva, addició, també).

 • Cal posar la informació addicional a l’annex del treball.

Tingueu en compte que, com que la paraula conté dues D seguides entre vocals, no hem de pronunciar una sola D, sinó dues. És a dir, hem de fer una D geminada, hem d’allargar la D: [dd].


Arraulir-se

13/01/2016

Arraulir-se vol dir ‘arronsar el cos de manera que ocupi el mínim espai’. També en podem dir arrupir-se o, directament, arronsar-se o encongir-se. Normalment algú s’arrauleix per resguardar-se del fred. En castellà se’n diu acurrucarse.

 • El gat es va arraulir, fet una bola, a la cantonada del sofà.

D’altra banda, també podem dir que algú arrupeix, arronsa o encongeix les espatlles, les cames, un múscul, etc. Arraulir, en canvi, no té aquest ús (és a dir, no podríem dir que *arraulim les espatlles).

 • Per fer els exercicis correctament ha d’anar estirant i arronsant les cames.
 • Com que no sabia què dir va encongir les espatlles. (O: Com que no sabia què dir, es va encongir d’espatlles.)
 • Un cop a l’amagatall va encongir el cos per fer menys embalum.

Recaptar

15/12/2015

Recaptar vol dir ‘percebre una quantitat de diners’, normalment en concepte d’un impost o d’una quota.

 • Quant recapta l’entitat cada any de les quotes dels socis?

Recaptar també significa ‘obtenir un objectiu després d’haver-hi insistit molt’.

 • Després d’haver lluitat molts anys, la seva causa ha aconseguit recaptar el suport d’un gran nombre d’organitzacions.

Recordeu que recaudar és la forma castellana.


Inserir

09/12/2015

Inserir vol dir ‘introduir una cosa dins d’una altra’ o ‘incloure una cosa en una altra’. Per exemple, podem dir que inserim una agulla en una vena o que inserim un article en una revista.

 • Si insereixes una moneda a la màquina, et sortirà una bola de xiclet.
 • Han inserit un vocabulari al final del llibre perquè el text sigui més comprensible.

El participi és inserit (inserida, inserits, inserides) i el nom, inserció.

En català no podem fer servir el verb *insertar, forma pròpia del castellà. També hem de dir inserible i no pas *insertable.


Claudàtor

02/12/2015

Els claudàtors, que s’utilitzen en parella, són els signes gràfics [ ] (el primer és d’obertura i el segon de tancament). També se’n diuen parèntesis rectangulars, parèntesis quadrats o gafets. En castellà se’n diuen corchetes.

A grans trets, podem dir que els claudàtors es fan servir en casos determinats per incloure en un text elements que no formen part estrictament del discurs.

Per exemple, en les citacions, si col·loquem tres punts entre claudàtors ([…]) en un punt del text, estem indicant que hi ha una part del text original que no estem reproduint.

 • “[…] Rodoreda i Anglada tipifiquen els dos exilis als quals es va veure sotmesa part de la població catalana a partir del triomf franquista.” (Marta Pessarrodona. L’exili violeta)

Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 199 other followers