Tarja

26/10/2016

Una tarja és un escut militar medieval de forma rectangular; una placa on hi ha escrit un nom o una indicació (per exemple, les que hi ha en algunes portes, com les dels metges), o una obertura rectangular feta a la part superior d’una paret, sobre una porta.

Però una tarja no és un petit full de cartolina o de plàstic, destinat a diferents usos. En aquest cas, n’hem de dir targeta.

Targeta de visita. Targeta de transport. Targeta d’estudiant. Targeta de crèdit. Targeta groga. Targeta vermella.


Fullets, fulletons i follets

19/10/2016

Un fullet és una obra impresa, no periòdica, d’un nombre de pàgines no superior a una cinquantena.

Un fullet també és un prospecte, és a dir, un imprès d’un o pocs fulls que té una finalitat informativa, propagandística o publicitària. Per exemple, el fullet que trobem dins d’un medicament o el fullet que dóna una organització per explicar les activitats que té programades.

 • Si el fullet està doblegat en dues parts, s’anomena díptic; si està doblegat en tres, tríptic.

En canvi, un fulletó és un fascicle d’una novel·la que es publica per entregues. Una novel·la de fulletó.

 

Ah, i un follet és una altra cosa!

Resultat d'imatges de duende


Els dos i tots dos

11/10/2016

Quan hem de fer servir el determinant indefinit tots i totes davant d’un numeral, en lloc dels articles els i les? A continuació miro d’explicar els usos de totes dues expressions.

 

TOTS DOS (i tots tres, tots quatre, etc.)

—> Si l’expressió no acompanya un nom (és un pronom), cal fer servir sempre els indefinits tots i totes davant del numeral corresponent.

 • Tots dos són professors. (I no: *Els dos són professors.)
 • Totes tres han estudiat a la mateixa universitat. (I no: *Les tres han estudiat a la mateixa universitat.)

—> Si l’expressió acompanya un nom (és adjectiva), cal fer servir els indefinits tots i totes davant del numeral corresponent si:

 1. Es vol expressar una idea d’unitat entre els termes a què es fa referència.
 2. Els termes a què fan referència els noms que es determinen han estat esmentats abans.
 3. El nom que es determina no té cap complement.
 • La Joana, la Maria i la Patrícia fan el camí plegades perquè totes tres alumnes estudien a la mateixa universitat. (S’han esmentat abans els noms de les alumnes.)
 • —Estudies o treballes? —Totes dues coses. (S’ha dit abans quines dues coses són.)

 

ELS DOS (i els tres, els quatre, etc.)

—> Si l’expressió acompanya un nom (és adjectiva), es fa servir l’article els i les davant del numeral corresponent si:

 1. No es vol expressar una idea d’unitat entre els termes a què es fa referència.
 2. Els termes a què fan referència els noms que es determinen no han estat esmentats abans.
 3. El nom que es determina té un complement.
 • Cull les cinc castanyes més grosses que trobis. (Hi ha els complements “més grosses” i “que trobis”.)
 • Els dos nois que vas conèixer ahir són metges. (Hi ha el complement “que vas conèixer ahir”.)

 


Mig i mitjà

28/09/2016

Sovint es confonen els adjectius mig i mitjà, que tenen significats i usos diferents. Avui m’agradaria parlar a grans trets del significat d’aquests dos adjectius, concretament de les accepcions en què es confonen.

MIG

Quan és adjectiu, mig indica, del nom que determina, que ens referim a la meitat. Per exemple, si diem mitja taronja ens referim a la meitat de la fruita i si diem mig poble ens referim a la meitat del poble.

 • Mig poble s’ha manifestat avui perquè s’apliqui la llei.
 • Qui primer va començar a parlar del concepte de la mitja taronja va ser Plató.

MITJÀ

Quan és adjectiu, mitjà vol dir ‘del mig’. Per exemple, terme mitjà, mitjà termini, classe mitjana, temperatura mitjana, grau mitjà, etc. I no *terme mig, *mig termini, *classe mitja, *temperatura mitja, *grau mig, etc.

  • Fugen dels extrems i busquen un terme mitjà.
  • Calcula que a mitjà termini el negoci li rutllarà.

 

n. b. Fa temps vaig parlar dels noms mitjà i medi i de mitges i mitjanes; en recupero les entrades per si us fan servei.

 


Cadascú i cadascun

21/09/2016

Convé no confondre cadascú amb cadascun.

CADASCÚ (o cada u)

Cadascú és un pronom invariable referit a persones que vol dir ‘cada persona’.

 • El xef explica la recepta i cadascú la cuina a la seva manera.

CADASCUN (o cada un)

Cadascun és un determinant que va seguit de la preposició de i un nom. Té forma per al femení (cadascuna) però no per al plural. Es refereix tant a persones com a coses i vol dir ‘cada cosa o persona (que forma part d’un conjunt)’.

 • Per al seu aniversari dóna un caramel a cadascun dels nens de la classe.

De vegades es pot ometre el nom que acompanya si pel context queda clar el referent. En aquest cas, doncs, cadascun és un pronom.

 • Les dues entitats, amb més de 300 socis cadascuna, reben subvencions des de fa més de 10 anys.

 


Adverbis acabats en -ment

14/09/2016

M’agradaria comentar dues qüestions sobre els adverbis de manera acabats en –ment.

Es formen a partir de l’adjectiu en femení i en conserven l’accent.

 • Directa —> Directament (I no *directement.)
 • Lògica —> Lògicament (Conserva l’accent gràfic. Les vocals o i e són tòniques totes dues.)

Si en una frase en posem dos de seguits, conserven el sufix -ment tots dos o bé el segon el perd (mai el primer, com en castellà).

 • S’ha adreçat a l’auditori solemnement i seriosament.
 • S’ha adreçat a l’auditori solemnement i seriosa. (Aquesta opció és menys habitual, però no per això menys correcta.)
 • *(S’ha adreçat a l’auditori solemne i seriosament.) (Opció incorrecta)

 


Cancerigen i cancerós

31/08/2016

Quina diferència hi ha entre aquests dos adjectius?

Cancerigen vol dir ‘que afavoreix l’aparició de càncer’. Per exemple, el quitrà és una substància cancerígena.

Cancerós vol dir ‘amb càncer’. Per exemple, teixit cancerós, cèl·lula cancerosa, etc.